Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:560347 kpl

Teemasivu 26

TT-häiriö, TP-hoito sekä dysleksia, dysfasia, ADHD, autismi, Asperger, Touretten syndrooma ja lievä  kehitysvammaisuus

Samoja oireita esiintyy useammissa näistä diagnooseista, jotka on määritelty hallitsevimpien oireiden mukaan. Dysleksia viittaa lukemisen ja tekstin ymmärtämisen vaikeuteen. Dysfasia sisältää viiveitä puheen kehityksessä ja erilaisia ongelmia puheen tuottamisessa ja ymmärtämisessä. AD/HD kattaa suuren määrän oireita, jotka liittyvät keskittymisvaikeuksiin ja mahdolliseen ylivilkkauteen. Autistinen henkilö ei pysty solmimaan kontakteja muihin ihmisiin, joita hän korvaa mielikuvitusmaailmallaan. Aspergerin oireyhtymään kuuluvat ihmiskontaktien välttely ja rutiininomaisten toimintojen toistaminen. Touretten oireyhtymä sisältää erilaisia motorisia ja äänellisiä nykimisoireita. Lievä kehitysvamma voi aiheuttaa yleistä vaikeutta ymmärtämisessä, oppimisessa ja elämänhallinnassa.

Otsikossa esiintyvät neurobiologiset häiriöt sisältävät paljon oireita ja oireyhdistelmiä, joita aiheuttavat näkö- ja kuulohahmotuksen sekä kinesteettisen ja kosketus- ja tuntoaistin hahmotushäiriöt. Niille luontevan ja monipuolisen selityksen näyttävät antavan TT-häiriön aiheuttamat välittömät ja välilliset ongelmat. TP-hoidon avulla on mahdollista saada selville ihmisen todellinen toimintakyky ja yleinen älykkyys. TT-häiriön välilliset vaikutukset voivat kätkeytyä moniin mahdollisiin puutteisiin kehon toiminnassa. Esim. insuliini- ja kortisolikuormitus saattavat vahingoittaa mitä tahansa kudosta ja siten myös hermokudosta jopa jo sikiövaiheessa.

Seuraava Teemasivu 27. TT-häiriö, TP-hoito sekä tunto- ja tunneaisti